No title... No title... No title...

Đăng nhập
Quy đổi chứng chỉ ngoại ngữ, tin học

Trong thời gian qua, khi triển khai thực hiện các Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc cho Việt Nam; Thông tư liên tịch số 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Thông tin và Truyền thông quy định tổ chức thi và cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin. Nhiều cán bộ, công chức, viên chức không rõ việc quy đổi chứng chỉ ngoại ngữ, tin học theo quy định về tiêu chuẩn chức danh, nghề nghiệp của cán bộ, công chức và viên chức.

Về vấn đề này, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành văn bản số 3755/BGDĐT-GDTX ngày 03 tháng 8 năm 2016 về việc quy đổi chứng chỉ ngoại ngữ, tin học; UBND tỉnh Hà Giang đã ban hành văn bản số 2467/UBND-KGVX ngày 27 tháng 6 năm 2017 về việc quy đổi chứng chỉ ngoại ngữ tin học; nội dung cụ thể của các văn bản đó như sau:

Tải các văn bản tại đây  CV 3755_BGDĐT-GDTX.pdf

 CV_2467_UBND_tinh_quy đổi chứng chỉ Ngoại ngữ, tin học.pdf
Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image