Đăng nhập
V/v tổ chức Cuộc thi “Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2021

UBND TỈNH HÀ GIANG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

 

 

 

 

Số:  1434 /SGDĐT-GDTrH

Hà Giang, ngày 08  tháng 9 năm 2021

V/v tổ chức Cuộc thi “Tuổi trẻ tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh” năm 2021

 

Kính gửi:

 

  •                           Phòng GD&ĐT các huyện, thành phố;
  • Các đơn vị trực thuộc;
  •             Các trung tâm GDNN-GDTX;
  •                                   Trường trung cấp DTNT-GDTX Bắc Quang.

 

 

Thực hiện Công văn số 3808/BGDĐT-GDCTHSSV ngày 06/9/2021 của Bộ GDĐT về việc phát động Cuộc thi "Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh'' năm 2021; Quyết định số 1170/QĐ-BGDĐT ngày 05/4/2021 của Bộ GD&ĐT về việc ban hành Thể lệ tổ chức Cuộc thi “Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2021.

 

Nhằm góp phần tạo nên một đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Ngành giáo dục để đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Bộ Giáo dục và Đào tạo chính thức phát động Cuộc thi trực tuyến “Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2021.

 

Sở GD&ĐT yêu cầu Phòng GD&ĐT các huyện, thành phố; các Trường THPT, THCS&THPT; các Trung tâm GDNN-GDTX, GDTX-HN; Trường Trung cấp DTNT-GDTX Bắc Quang (sau đây gọi chung là các đơn vị) triển khai thực hiện một số nội dung sau:

 

1. Đăng tải Thể lệ Cuộc thi lên trang thông tin điện tử của đơn vị, gửi thông báo qua email, tin nhắn, Zalo,... cho cán bộ, giảng viên, giáo viên; học sinh, sinh viên được biết (có các file gửi kèm Công văn này).

 

2. Nghiên cứu, thông tin tuyên truyền, phổ biến về mục đích, ý nghĩa, đối tượng dự thi, nội dung, hình thức thi để thu hút đông đảo cán bộ quản lý giáo dục, giáo viên, giảng viên, học sinh THCS, THPT, sinh viên đăng ký tham gia Cuộc thi.

 

3. Cử cán bộ, giáo viên phụ trách triển khai thực hiện Cuộc thi tại trường: hướng dẫn học sinh, sinh viên tham gia Cuộc thi; bố trí phòng máy tính có kết nối mạng internet và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho thí sinh dự thi, thường xuyên theo dõi tình hình kết quả tham gia dự thi của thí sinh tại các vòng thi.


2

 

 

4. Rà soát kết quả thi của thí sinh trong đơn vị; phối hợp với bộ phận kỹ thuật và thường trực Ban tổ chức Cuộc thi để loại bỏ các tài khoản ảo, đảm bảo tính công bằng và quyền lợi của thí sinh.

 

5. Hướng dẫn thí sinh đăng ký tài khoản và tham gia làm bài thi trực tuyến tại trang điện tử của Cuộc thi: http://hocvalamtheobac.vn. Thời gian thi các Vòng thi theo đúng hướng dẫn tại Công văn số 3808/BGDĐT-GDCTHSSV.

 

Trong quá trình triển khai Cuộc thi, mọi khó khăn vướng mắc đề nghị các đợn vị liên hệ với số điện thoại đường dây nóng: 0967.345.456, email: hocvalamtheobac@egroup.vn, hoặc liên hệ với ông Trần Bách Tùng, Chuyên viên Phòng GDTrH, Sở GD&ĐT, số điện thoại 0889 633 699 để được hỗ trợ thực hiện.

 

Sở GD&ĐT yêu cầu các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện./.


 

 

Nơi nhận:

  • Như trên;
  • GĐ, các PGĐ Sở GD&ĐT;
  • Vnptioffice;
  • Cổng Thông tin điện tử Sở GD&ĐT;
  • Lưu: VT, GDTrH.

 

KT. GIÁM ĐỐC

 

PHÓ GIÁM ĐỐC


 

 

 

Lâm Thế Hùng

Tin khác
1 2