Đăng nhập
TUẦN SINH HOẠT CÔNG DÂN H HỌC SINH, SINH VIÊN

“TUẦN SINH HOẠT CÔNG DÂN – HỌC SINH, SINH VIÊN”

 

Thực hiện Công văn số 3321/BGDĐT-GDTCHSSV ngày 28/8/2020 của Bộ GD&ĐT về việc “Hướng dẫn tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân - học sinh, sinh viên” trong các trường đại học, cao đẳng sư phạm, trung cấp sư phạm năm học 2020 - 2021”.

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Giang hướng dẫn tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân - HSSV” năm học 2020 - 2021 như sau:

  I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

    1. Nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm của học sinh, sinh viên (HSSV) trong việc thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy định của ngành Giáo dục; chủ trương, chính sách mới của Ngành Giáo dục đến HSSV.

    2.Thông qua công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, các chế độ, chính sách, khen thưởng, kỷ luật,… giúp HSSV hiểu rõ quyền lợi, nghĩa vụ, ý thức trách nhiệm của công dân.

   3.Tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân - HSSV” năm học 2020 - 2021 nghiêm túc, phù hợp, đạt hiệu quả giáo dục cao.

     II. NỘI DUNG

     1. Quán triệt và thực hiện Kế hoạch số 178/KH-BGDĐT ngày 16/3/2017 của Bộ GD&ĐT về triển khai Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII và Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 08/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong ngành Giáo dục.

    2. Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục các quy định pháp luật liên quan tới HSSV:

- Quyền con người, quyền công dân theo Hiến pháp năm 2013, nội dung liên quan tới người học tại Luật Giáo dục năm 2019; Luật Hình sự năm 2015 và sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hình sự năm 2015; Luật Thanh niên 2020.

- Luật Giao thông đường bộ; Luật An ninh mạng và các quy định của pháp luật về quản lý, khai thác, sử dụng thông tin trên Internet, mạng xã hội; phòng, chống tác hại của trò  chơi trực tuyến nội dung bạo lực không lành mạnh; giáo dục, hướng dẫn sử dụng, khai thác hiệu quả thông tin trên Internet, mạng xã hội, nâng cao khả năng tự đề kháng trước các thông tin xấu, độc hại, tác động tiêu cực của môi trường mạng, tránh bị lôi kéo tham gia các hoạt động tôn giáo, đa cấp biến tướng, hoạt động gây mất ổn định, ảnh hưởng tình hình an ninh trật tự.

- Các văn bản liên quan đến công tác an ninh, an toàn trường học, xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện; Quán triệt tiếp tục thực hiện Quyết định số 1235/QĐ-BGDĐT ngày 30/3/2018 của Bộ GD&ĐT phê duyệt Đề án “Phòng ngừa tội phạm và phòng chống vi phạm pháp luật trong học sinh, sinh viên đến năm 2020”, Quyết định số 1236/QĐ-BGDĐT ngày 30/3/2018 của Bộ GD&ĐT phê duyệt Đề án “Tăng cường năng lực phòng, chống ma túy trong trường học đến năm 2020”.

     3. Tuyên truyền về chủ quyền biển, đảo và chiến lược biển của Việt Nam; hình thức và phương pháp đấu tranh giữ vững chủ quyền biển, đảo Việt Nam. Quán triệt Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Quán triệt tiếp tục thực hiện Quyết định số 930/QĐ-TTg ngày 28/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tuyên truyền bảo vệ chủ quyền và phát triển bền vững biển, đảo Việt Nam giai đoạn 2018 - 2020.

     4. Phổ biến, quán triệt thực hiện các nội dung giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, văn hóa ứng xử: Kế hoạch số 14/KH-UBND ngày 12/01/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang việc triển Quyết định số 1501/QĐ-TTg ngày 28/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng giai đoạn 2015-2020; Đề án “Giáo dục kĩ năng sống và văn hóa truyền thống các dân tộc thiểu số cho học sinh phổ thông trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020" theo Quyết định số 597/QĐ-UBND ngày 07/4/2016 của UBND tỉnh Hà Giang; Kế hoạch số 214/KH-UBND ngày 28/7/2017 về việc triển khai Chỉ thị số 11/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ Về việc đẩy mạnh giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình; Kế hoạch số 148/KH-UBND ngày 10/5/2019 về Xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học giai đoạn 2019-2025 trên địa bàn tỉnh Hà Giang; Kế hoạch số 558/KH-SGDĐT ngày 31/8/2016 về việc triển khai Đề án “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng giai đoạn 2015-2020” của tỉnh Hà Giang.

     5. Phổ biến, quán triệt thực hiện Quyết định số 1042/QĐ-TTg ngày 17/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn II (2016 - 2020); Quyết định số 4591/QĐ- BGDĐT ngày 02/11/2017 của Bộ trưởng Bộ GDĐT ban hành Kế hoạch thực hiện chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2016 - 2020 của ngành Giáo dục.

     6.Quán triệt thực hiện Quyết định số 1230/QĐ-BGDĐT ngày 30/3/2018 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về Kế hoạch triển khai Đề án “Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025” của Thủ tướng Chính phủ trong ngành Giáo dục; Kế hoạch số 244/KH-SGDĐT ngày 02/4/2019 thực hiện Đề án “Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025” của ngành Giáo dục tỉnh Giang. Đẩy mạnh tuyên truyền về công tác tư vấn nghề nghiệp, việc làm và hỗ trợ kiến thức khởi nghiệp cho sinh viên; tổ chức các hoạt động hỗ trợ sinh viên khởi nghiệp.

     7. Khai thác các nội dung số (video clip, infographic…) trên fanpage Học sinh, sinh viên Việt Nam (https://www.facebook.com/cthssvvn/) để tuyên truyền cho HSSV các biện pháp phòng, chống dịch Covid - 19, hỗ trợ tâm lý giúp HSSV đảm bảo an toàn sức khỏe, học tập tốt.

Một số đường link tham khảo về Luật và các văn bản của Đảng, Chính phủ.

https://luatvietnam.vn/giao-duc/luat-giao-duc-2019-175003-d1.html

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-duc/Luat-Giao-duc-dai-hoc-sua-doi-388254.aspx

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/linh-vuc-khac/Luat-nghia-vu-quan-su-2015-282383.aspx https://thuvienphapluat.vn/van-ban/cong-nghe-thong-tin/Luat-an-ninh-mang-2018-351416.aspx

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/trach-nhiem-hinh-su/Bo-luat-hinh-su-2015-296661.aspx

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/trach-nhiem-hinh-su/Bo-luat-hinh-su-2015-296661.aspx

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/van-hoa-xa-hoi/Luat-thanh-nien-so-57-2020-QH14-416260.aspx

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-thong-Van-tai/Luat-giao-thong-duong-bo-2008-23-2008-QH12-82203.aspx

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-thong-van-tai/Luat-Duong-sat-2017-307545.aspx

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-thong-van-tai/Luat-Giao-thong-duong-thuy-noi-dia-sua-doi-2014-238648.aspx

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-thong-van-tai/Luat-hang-khong-dan-dung-Viet-Nam-2006-66-2006-QH11-12983.aspx

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/van-hoa-xa-hoi/Chi-thi-05-CT-TW-day-manh-hoc-tap-lam-theo-tu-tuong-dao-duc-phong-cach-Ho-Chi-Minh-2016-312314.aspx

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-duc/Quyet-dinh-1501-QD-TTg-Giao-duc-ly-tuong-cach-mang-dao-duc-loi-song-thanh-thieu-nien-nhi-dong-288584.aspx

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/Quyet-dinh-623-QD-TTg-phe-duyet-Chien-luoc-quoc-gia-phong-chong-toi-pham-2016-2025-2030-308917.aspx

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/van-hoa-xa-hoi/Quyet-dinh-424-QD-TTg-Chuong-trinh-phong-chong-ma-tuy-den-2020-2017-345552.aspx

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-duc/Quyet-dinh-1665-QD-TTg-2017-de-an-Ho-tro-hoc-sinh-sinh-vien-khoi-nghiep-den-nam-2025-365846.aspx

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/Quyet-dinh-930-QD-TTg-2018-bao-ve-chu-quyen-phat-trien-ben-vung-bien-dao-Viet-Nam-389010.aspx

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-duc/Quyet-dinh-1299-QD-TTg-2018-phe-duyet-De-an-Xay-dung-van-hoa-ung-xu-trong-truong-hoc-396016.aspx

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/van-hoa-xa-hoi/Quyet-dinh-57-2015-QD-TTg-chinh-sach-hoat-dong-tinh-nguyen-thanh-nien-296046.aspx

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/van-hoa-xa-hoi/Quyet-dinh-1042-QD-TTg-2017-Chien-luoc-phat-trien-thanh-nien-Viet-Nam-giai-doan-II-2016-2020-355827.aspx

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-duc/Chi-thi-31-CT-TTg-2019-tang-cuong-giao-duc-dao-duc-loi-song-cho-hoc-sinh-sinh-vien-430295.aspx